Fiances de lloguer de finques urbanes

La fiança legal establerta en l’article 36.1 de la Llei d’arrendaments urbans LAU, Llei de l’Estat 29/1994 de 24 de novembre, és una garantia que lliura l’arrendatari a l’arrendador i que té la finalitat d’assegurar el compliment de les obligacions pactades en el contracte.

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, com a entitat col·laboradora amb l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), de la Generalitat de Catalunya, mitjança amb els propietaris, i realitza el registre i dipòsit dels contractes d’arrendament i les corresponents fiances. Així com també realitza els tràmits per a sol·licitar la devolució de la fiança dipositada, una vegada finalitzat el contracte d’arrendament.

Horari d’atenció al client: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 i les tardes de dilluns a dijous de 15:30 a 17:30.