Dipòsit de fiances

Crisis sanitària ocasionada pel COVID-19

Segons l’article 10 de Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, a partir de l’1 de juny de 2020 s’aixeca la suspensió de terminis administratius per la derogació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març (pel que es declarava l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19). Així doncs, des de l’1 de juny els terminis d’ingrés de fiança estan plenament vigents.

Recordeu que a totes les oficines de la Cambra es poden tramitar constitucions / devolucions de fiances de forma presencial.

D’altra banda, pels contractes celebrats entre el 23 d’abril i el 31 de desembre de 2020, el termini de dipòsit de la fiança és de 4 mesos en lloc dels 2 mesos habituals (Decret 13/2020, de 21 d’abril)

 

Constitució

La fiança s’ha de dipositar en el termini de 2 mesos, a comptar des de la signatura del contracte de lloguer.

Import del dipòsit

La norma general és d’un mes de fiança per habitatge habitual i dos mesos en qualsevol altre cas.

Durant els cinc primers anys de durada del contracte la fiança no està subjecta a actualització (set anys en el cas de que l’arrendador sigui una persona jurídica). En cas de prorrogar-se el contracte s’haurà d’actualitzar la fiança amb el que hagi augmentat durant aquests anys, ja sigui amb l’actualització de l’IPC o bé amb l’import que hagin pactat ambdues parts.

– Habitatge habitual: La fiança obligatòria a ingressar és d’una mensualitat del lloguer. Sempre que el propietari ho cregui oportú, podrà demanar una fiança més elevada.

– Arrendaments per temporada: La quantia de la fiança exigible en els arrendaments de finques urbanes per temporada ha de ser proporcional al termini de durada del contracte, prenent com a referència dues mensualitats per una anualitat.

– Ús diferent (locals de negoci, …): En aquest cas s’han d’ingressar obligatòriament dues mensualitats de la renda. Fer notar que a efectes de fiança, sempre que l’arrendatari sigui una societat, es considerarà ús diferent i s’hauran d’ingressar dues mensualitats, independentment que la finca llogada es destini a habitatge habitual dels treballadors de l’esmentada societat.

– Arrendaments de negoci: En els contractes d’arrendament de negoci en què no s’especifiqui la part de l’arrendament que correspon al local pròpiament i la que correspon al negoci s’ha d’estimar, amb l’únic efecte de determinar la quantia de la fiança a dipositar, en un 4 % del valor cadastral de l’immoble en còmput anual. Si el valor cadastral no està individualitzat s’ha d’estimar d’acord amb la superfície del local.

S’aplica la fórmula següent:

4% valor cadastral: 12 mesos x 2 = fiança a ingressar

Documentació requerida per a ingressar la fiança:

– Contracte d’arrendament degudament signat per totes les parts.

– En el contracte ha de figurar la referència cadastral. També cal referenciar o adjuntar el certificat energètic i, en el cas dels habitatges, la cèdula d’habitabilitat.

– Còpia dels DNI, NIE o CIF dels titulars del contracte.

– Import de la fiança, ja sigui en efectiu, VISA o amb xec bancari conformat pel banc a nom de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. També pot fer una transferència al compte de la Cambra i posteriorment passar a formalitzar presencialment la constitució de la fiança (notar que la fiança no quedarà efectivament constituïda fins a la formalització de la mateixa).