Serveis

Amb la garantia d’una entitat de prestigi i confiança

Venda d’habitatges:

Gestionem la venda del seu habitatge de forma metòdica i eficient. Un equip professional expert a la seva disposició per donar valor al seu patrimoni.

Iniciem la gestió valorant l’immoble i comprovant les dades registrals i urbanístiques. Això ens permet definir el preu de mercat, preparar la informació comercial i dissenyar el pla de comunicació.

Atenem la demanda informant i visitant l’immoble, entregant un dossier personalitzat de l’habitatge i resolent qualsevol dubte que pugui sorgir.

Amb el suport del Departament Jurídic de la Cambra, preparem la documentació necessària per formalitzar l’operació acompanyant en tot moment els clients fins a la signatura de l’escriptura pública.

Lloguer d’habitatges:

Gestionem el lloguer del seu habitatge de forma ràpida i segura. Un equip professional expert a la seva disposició per donar rendibilitat al seu patrimoni.

Iniciem la gestió valorant l’immoble. Això ens permet definir la renda de mercat, preparar la informació comercial i dissenyar el pla de comunicació.

Atenem la demanda informant i visitant l’immoble, entregant un dossier personalitzat de l’habitatge i resolent qualsevol dubte que pugui sorgir. Cuidem especialment de verificar la solvència del futur llogater.

Amb el suport del Departament Jurídic de la Cambra, preparem el contracte de lloguer i la seva signatura. Finalment, formalitzem el contracte amb la gestió de la fiança, el registre i la liquidació de l’ITP.

La Cambra dóna especial importància al redactat del contracte de lloguer. Lluny de treballar amb un redactat estàndard, el nostre equip jurídic personalitza les clàusules per tal d’establir un marc legal més definit, segur i clar per a totes les parts.

Opcionalment, podem gestionar-li una assegurança de rendes i gaudirà de les primes especials de la Cambra.

Gestió de patrimonis i administració de finques en règim de lloguer

La Cambra facilita als propietaris als quals administra el lloguer de les seves finques l’accés on-line al seu estat de comptes i documentció electrònica.

Gestió de lloguers / Accés online

La Gestió de Patrimonis és la principal raó de ser de la Cambra. La revaloració i la rendibilitat de les propietats immobiliàries és l’objectiu fixat pel nostre departament d’Administració de lloguers.

Treballem en quatre fronts:

– La gestió econòmica, vetllant pels ingressos a través d’una gestió activa sobre les rendes i control de les despeses avaluant la seva conveniència

– El manteniment dels immobles. El manteniment preventiu garanteix un estat òptim permanent de l’edifici i el manteniment correctiu actua davant les incidències imprevistes

– La gestió administrativa, cuidant la relació amb els llogaters i els aspectes legals i administratius dels immobles davant de tercers i de les Administracions

– La gestió comercial, optimitzant l’ocupació dels immobles a rendes de mercat

Per aconseguir-ho comptem amb un equip professional multidisciplinari:

– Els administradors gestionen el dia a dia dels immobles, atenen els propietaris i llogaters i resolen les incidències econòmiques i administratives

– Els tècnics actuen sobre el manteniment dels immobles i assessoren la propietat respecte les intervencions que puguin ser necessàries. L’equip tècnic de la Cambra està especialitzat en la redacció i direcció de projectes de manteniment i conservació d’edificis.

– Els serveis jurídics redacten els contractes de lloguer i actuen, entre d’altres, sobre resolució de contractes, desnonaments i recuperació d’habitatges, fiscalitat immobiliària i, arribat el cas, a la seva defensa o reclamació davant dels tribunals.

– Els tècnics comercials gestionen la comercialització dels immobles amb l’objectiu d’aconseguir mínima desocupació, rendes de mercat i llogaters solvents

I recordi que les despeses d’administració són 100% deduïbles a la Declaració de la Renda!

El líder en gestió de comunitats de propietaris

Entenem la gestió de comunitats de propietaris com alguna cosa més que una simple administració. Un servei integral, creant convivència, donant tranquil·litat i amb un cost competitiu.

Pensant en el que millor els convingui, presentem dues alternatives:

– Gestió de comunitats, un servei integral amb totes les cobertures.

– Línea d’assessorament, per a les comunitats que no tenen contractat un servei d’administració o que volen disposar sempre d’una segona opinió independent respecte als temes tècnics i legals que els afecten.

Auditoria / Consultoria, per aquelles Comunitats de Propietaris que vulguin disposar d’un Dictamen Jurídic Econòmic on s’analitzin tant els comptes de la Comunitat, com al compliment de totes les seves obligacions, o aquelles Comunitats que vulguin garantir la celebració de Juntes amb l’assistència legal necessària.

El servei jurídic més complet pel que fa a dret immobiliari i urbanisme

Des de l’Àrea de Consultoria els nostres professionals assessoren a societats, institucions i particulars en relació als seus interessos en el sector immobiliari i de la construcció. Les matèries sobre les que es treballa són assessoria jurídica (legal, contractual i litigiosa), urbanisme, fiscal, mediambiental, financera i laboral.

Aportem una visió multidisciplinar als nostre socis i clients que ens permet abastar tota la complexa problemàtica que es planteja en la gestió i desenvolupament del negoci del sector immobiliari.

 Consultoria Jurídica

 Arrendaments Urbans

– Dret Immobiliari

 Dret administratiu

– Comunitats de veïns

 Urbanisme

 Operacions de finançament immobiliari

 Informes i Dictàmens Jurídics

Contractes

Impostos i taxes sobre la propietat: la millor assessoria

Planificació i assessorament fiscal, comptable i laboral a Societats Patrimonials, Immobiliàries i Institucions: Impost de Societats, IR.F i IVA

Particulars, assessorament i orientació en els impostos i taxes referits a la propietat immobiliària

Impostos estatals: IRPF, Patrimoni, Successions, Donacions, Transmissions patrimonials, IVA

Impostos municipals: IBI, Plusvàlua, taxes municipals …

Atenció de requeriments tributaris, formulació d’al·legacions, recursos, seguiment d’inspeccions, sol·licitud de fraccionament i ajornament de deutes tributaris

Gestió de devolucions

Reemborsament del cost d’avals i altres garanties

Certificacions i còpies de declaracions presentades

Sol·licituds d’informació sobre el valor dels béns immobles objecte d’adquisició o transmissió

Sol·licituds de determinació amb caràcter previ i vinculant de la valoració a efectes fiscals de rendes, productes, béns, despeses i altres elements del deute tributari

Reconeixement de beneficis fiscals

– Gestió IVA

– IRPF i Patrimoni

– Consultoria fiscal

– Gestoria comptable

La Cambra li resol els tràmits que requereixen d’un arquitecte

A la Cambra té a la seva disposició un Arquitecte per a totes les qüestions que requereixin la intervenció, certificació o signatura d’un titulat superior en arquitectura.

– Assessorament Tècnic

– Cèdules d’habitabilitat

– Valoracions

– Dictàmens Pericials

– Inspecció Tècnica d’Edificis

Tot pensat per a la seva tranquil·litat i amb unes condicions especials

A la Cambra, com entitat especialitzada en la Propietat Urbana, sabem allò que preocupa i interessa els propietaris i les comunitats.

Amb Cambrassegur presentem una gamma d’assegurances especialment pensades i ajustades a les seves necessitats.

– Propietat tranquil·la

– Lloguer garantit

– Comunitat segura

Tot pensat per a la seva tranquil·litat i amb unes condicions especials.

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona actua com auxiliar de mediació de Cambrassegur, corredoria d’assegurances. Inscrita al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, corredors de reassegurances i llurs alts càrrecs, regulat a l’art. 52 de la Llei 26/2006 amb el núm. de la D.G.A. J300GC Concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i capacitat financera de conformitat amb allò establert a l’art. 27 de la Llei 26/2006.