Voluntats digitals

Es preveuen mecanismes per a protegir a les persones en els entorns digitals durant la seva minoria d’edat, en els casos de capacitat judicialment modificada i de mort.

 

El passat 19 de juliol de 2017 va entrar en vigor la Llei 10/2017, de 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya, publicada al DOGC el 29 de juny.

La llei parteix d’una realitat actual, l’increment de la utilització dels entorns virtuals (comunicacions electròniques, comptes de xarxes socials, l’emmagatzematge d’arxius al núvol, entre d’altres)  per a desenvolupar les nostres activitats personals i professionals. A fi d’evitar lesions dels interessos i drets de la mateixa persona o de tercers, la llei preveu mecanismes per protegir a aquesta quan mor o veu modificada judicialment la seva capacitat.

Amb la modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya es preveuen mecanismes per a protegir a les persones en els entorns digitals durant la seva minoria d’edat, en els casos de capacitat judicialment modificada i de mort. Així es modifiquen diferents preceptes per tal que la persona també pugui preveure en un poder preventiu, testament, codicil, memòries testamentàries o document de voluntats digitals qui s’encarregarà d’executar les seves voluntats digitals i l’abast d’aquesta gestió.

També s’estableixen mecanismes perquè els progenitors i els tutors dels menors d’edat puguin vetllar pels interessos dels fills o dels tutelats als entorns digitals i promoure les mesures adequades davant dels prestadors dels serveis, així com sol·licitar l’assistència dels poders públics als efectes previstos.

Finalment la llei preveu la creació per mitjà d’un reglament d’un Registre electrònic de voluntats digitals que tindrà per objecte la inscripció d’aquests documents de voluntats digitals.