Lloguer habitatges: obres i reparacions – Alquiler viviendas: obras y reparaciones (3 de 3)

Per Eva Cordobés, Advocada (Doctora en Dret).
Dp. de Consultoría de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona

Lloguer d’habitatges: obres i reparacions:
Part 1:
1) Quin tipus d’obres es poden fer en un habitatge arrendat?
2) Què són les obres de conservació i qui les ha d’assumir?

Part 2:
3) En els contractes actuals, es poden repercutir les obres de conservació al llogater?
4) Està l’arrendatari obligat a suportar les obres de conservació?

Part 3:
5) Té l’arrendatari l’obligació legal d’informar a l’arrendador de la necessitat de realitzar obres de conservació? Què passa si el propietari no les vol efectuar?
6) En què consisteixen les petites reparacions i qui les ha d’efectuar?

Alquiler de viviendas: obras y reparaciones:
Parte 1:
1) ¿Qué tipo de obras se pueden hacer en una vivienda arrendada?
2) ¿Qué son las obras de conservación y quien las tiene que asumir?

Parte 2:
3) ¿En los contratos actuales, se pueden repercutir las obras de conservación al inquilino?
4) ¿Está el arrendatario obligado a soportar las obras de conservación?

Parte 3:
5) ¿Tiene el arrendatario la obligación legal de informar al arrendador de la necesidad de realizar obras de conservación?. ¿Qué pasa si el propietario no las quiere efectuar?
6) ¿En que consisten las pequeñas reparaciones y quienes las tiene que efectuar