L’assegurança d’impagament de lloguer – Los seguros de impago de alquiler

Roger Filella, responsable de la Corredoria d’Assegurances de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, explica les assegurances de protecció del lloguer amb les seves cobertures d’impagament de rebuts i cobertura de les despeses jurídiques en cas de pocediment per desnonament.

Roger Filella, responsable de la Correduría de Seguros de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, explica los seguros de protección del alquiler con sus coberturas de impago de recibos y cobertura de los gastos jurídicos en caso de procedimiento por desahucio.