La fiança del contracte de lloguer d’habitatge – La fianza del contrato de alquiler de vivienda

David Porta, responsable del Departament de Fiances de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, explica quina ha de ser la fiança en els contractes de lloguer, com es gestiona el seu ingrés i la seva devolució al llogater. Aquest vídeo aclareix els dubtes més habituals que plantegen tant els propietaris com els arrendataris sobre aquest tema.

David Porta, responsable del Departamento de Fianzas de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, explica cuál tiene que ser la fianza en los contratos de alquiler, como se gestiona su ingreso y su devolución al inquilino. Este vídeo aclara las dudas más habituales que plantean tanto los propietarios como los arrendatarios sobre este tema.