Canal Parlament. Aprovació DL 1/2020 relatiu als habitatges buits

El Ple valida el decret llei sobre la definició d’habitatge buit inclosa en el decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.

El Pleno valida el decreto ley sobre la definición de vivienda vacía incluída en el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.