2021 02 10 – WEBINAR: Anàlisi de la sentència del Tribunal Constitucional sobre el Decret Llei 17/2019

El Decret Llei 17/2019, ampliava els supòsits en què els propietaris venien obligats a oferir un contracte de lloguer social (renda 10% dels ingressos de l’arrendatari) als arrendataris en situació de vulnerabilitat econòmica. Definia com a grans tenidors a les persones físiques propietàries de més de 15 immobles (fins aleshores només les persones jurídiques) i feia una nova definició d’habitatge buit. Establia un règim sancionador amb multes coercitives exorbitants en cas d’incompliment.

Què queda d’aquest Decret Llei després de la sentència del Tribunal Constitucional del dia 4 de febrer?. Afecta la sentència a la Llei de Contenció de Rendes de setembre del 2020?

Ponent
Equip Jurídic de la Cambra de la propietat Urbana de Barcelona

El Decreto Ley 17/2019, ampliaba los supuestos en que los propietarios venían obligados a ofrecer un contrato de alquiler social (renta 10% de los ingresos del arrendatario) a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad económica. Definía como grandes tenedores a las personas físicas propietarias de más de 15 inmuebles (hasta entonces sólo las personas jurídicas) y hacía una nueva definición de vivienda vacía. Establecía un régimen sancionador con multas coercitivas exorbitantes en caso de incumplimiento.

¿Qué queda de este Decreto Ley tras la sentencia del Tribunal Constitucional del día 4 de febrero?. ¿Afecta la sentencia a la Ley de Contención de Rentas de septiembre de 2020?

Ponente
Equipo Jurídico de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona