Subvencions per al pagament de l’IBI al municipi de Barcelona, per a persones amb pocs recursos

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment les Bases particulars i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles, corresponent a l’habitatge habitual, a aquelles persones amb pocs recursos.

En període d’informació pública durant 20 dies a partir de la seva data de publicació al BOPB de 10 de març, quedaran aprovades definitivament en cas que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions.

Aquesta convocatòria d’ajuts té com a finalitat contribuir al sosteniment d’un col·lectiu de persones respecte a les quals concorren circumstàncies que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària municipal associada a l’habitatge habitual.