Subvencions pagament lloguers

El dia 17 de juny passat, va sortir publicada al DOGC la Resolució DSO/1903, de 17 de juny, segons la que es va modificar una anterior Resolució de 13 de maig que no limitava l’edat dels sol·licitants. La Resolució de 17 de juny estableix que les subvencions del pagament dels lloguers es destinaràn a les persones fisiques que, en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 36 anys o més, entre d’altres requisits. A més a més, s’estableix una priorització de les sol·licituds que obtinguin major puntuació, en funció de si l’habitatge arrendat està gestionat per una administració pública, dels ingressos de qui ho sol·liciti o de l’existència de persones que formin part de la unitat familiar amb un grau de discapacitat.

En aquesta situació, avui s’ha publicat la Resolució DSO/1967/2022, de 21 de juny, segons la que s’obre ja la convocatòria per la concessió de les subvencions per el pagament del lloguer o preu de la cessió de l’habitatge o habitació per 2.022. Els aspectes més importants a destacar són els següents:

• El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el día 28 de juny de 2.022 i finalitza el dia 15 de juliol de 2.022.
• La sol·licitud s’ha de presentar mitjançant imprés degudament formalitzat i signat per la persona que ho sol·liciti davant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Es podrà presentar:
*.- Electrònicament a través de la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya.
*.- A les Oficines locals d’Habitatge
*.- A la seu de l’Administradora de l’Habitatge, si aquesta està gestionada per l’Administració
*.- A l’Agència d’Habitatge de Catalunya, per qualsevol mitjà i en qualsevol registre de l’Administració ( Llei 2 d’octubre de 2.015: cada administració ha de disposar d’un registre electrònic general…).
• Els models d’impressos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s’indiquen a la web habitatge.gencat.cat https://habitatge.gencat.cat/ca/inici i a l’Oficina Virtual de Tràmits ( http://tramits.gencat.cat).
• Els ingressos computables per a l’obtenció de la subvenció, amb relació a la declaració de l’Impost de la renda de les persones fisiques de l’exercici 2.020, venen constituits per la quantia que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general ( casella 435) i de la base imposable de l’e

stalvi (casella 460),menys el saldo net de la casella 420.
• L’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ( IRSC) per l’exercici 2.020 és de 7.967,73 € anuals.

• L’Import màxim de lloguer d’un l’habitatge o preu de cessió no podrà ser superior als següents imports:

*.- Àmbit metropolità Barcelona………………………..900,00 euros
*.- Reste de la demarcació Barcelona…………………650,00 euros
*.- Demarcació Girona…………………………………….650,00 euros
*.- Demarcació Lleida……………………………………..600,00 euros
*.- Demarcació Tarragona……………………………….600,00 euros
*.- Terres de l’Ebre………………………………………..600,00 euros
• En els supòsits de lloguer d’habitació:
*.- Àmbit Metropolità Barcelona………………………..450,00 euros
*.- Resta demarcació Barcelona………………………..350,00 euros
*.- Demarcació Girona……………………………………350,00 euros
*.- Demarcació Tarragona……………………………….300,00 euros
*.- Demarcació Lleida…………………………………….300,00 euros
*.- Les Terres de l’Ebre………………………………….300,00 euros

• Families numeroses, monoparentals i unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat l’import màxim serà de 900,oo euros en tot el territori de Catalunya.
• El termini màxim per resoldre les resolucions de la concessió de les subvencions serà de SIS MESOS a comptar a partir del dia següent a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
• La notificació de les resolucions de la convocatòria es realitzarà mitjançant l’exposició dels llistats en els tablons d’anuncis de les entitats col·laboradores i també en els tablons d’anuncis de les entitats col·laboradores en la gestió de les subvencions, en els Tablons electrònics -https://habitatge.gencat.cat/ca/inici
• Contra les resolucions de concessió o denegació de les subvencions d’aquesta convocatòria, es poden interpossar els següents recursos:
*.- Recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la notificació davant de la persona titular de la Direcció de l’Agència o
*.- Un recurs contenciós-administratiu davant de l’organ judicial competent, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

 

Veure document