S’ESTÉN EL TERMINI PER LA PRESENTACIÓ I INGRÉS DE DETERMINADES DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS.

Avui s’ha publicat en el BOE el Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.

Aquesta norma estableix que per a aquells obligats tributaris el volum d’operacions dels quals l’any 2019 no sigui superior als 600.000 euros, els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir avui, dia 15 d’abril, i fins al dia 20 de maig de 2020, s’estendran fins a aquesta data (20 de maig). En aquest cas, si la forma de pagament triada és la domiciliació, el termini de presentació de les autoliquidacions s’estendrà fins al 15 de maig de 2020.

Atenent el que es disposa en la nota de premsa, i encara que el Reial decret llei no l’estableix de manera expressa, ha d’entendre’s que totes les autoliquidacions domiciliades, s’hagin presentat abans o després de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, es carregaran en el compte de l’obligat tributari el pròxim 20 de maig.

Document complet a:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf