S’estableix l’aplicació dels preceptes impugnats del llibre VI del Codi civil català

Recentment, el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió (Auto 1313/2017, de 3 d’octubre de 2017) en el recurs d’inconstitucionalitat Nº 2557-2017, contra la nova redacció dels articles 621-1 a 621-54 (contracte de compravenda); dels art. 621-56 i 621-57 (contracte de permuta);  i dels  arts. 622-21 a 622-42 (el mandat)  del llibre VI del Codi civil de Catalunya.

Recordem que el Tribunal Constitucional (TC) va acordar admetre a tràmit el recurs del Govern contra determinats preceptes de la Llei de Catalunya 3/2017, de 15 de febrer, del llibre VI del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè,      que regulen el contracte de compravenda, el contracte de permuta i el contracte de mandat.

El Govern central considera que aquestes matèries són competència exclusiva de l’Estat segons la Constitució, de manera que les comunitats autònomes no poden dictar normes pròpies de dret civil o mercantil que no segueixin les pautes marcades des de les lleis de bases.

 

Pot llegir una notícia relacionada aquí