Assessorament Fiscal

Impostos i taxes sobre la propietat: la millor assessoria

Planificació i assessorament fiscal , comptable i laboral tant a Particulars com a Societats Patrimonials, Immobiliàries i Institucions: Impost de Societats, IRPF i IVA

Particulars, assessorament i orientació en els impostos i taxes referits a la propietat immobiliària

Impostos: IRPF, Patrimoni, Successions, Donacions, Transmissions patrimonials, IVA

Impostos municipals: IBI, Plusvàlua, taxes municipals …

Atenció de requeriments tributaris, formulació d’al·legacions, recursos, seguiment d’inspeccions, sol·licitud de fraccionament i ajornament de deutes tributaris

Gestió de devolucions

Reemborsament del cost d’avals i altres garanties

Certificacions i còpies de declaracions presentades

Sol·licituds d’informació sobre el valor dels béns immobles objecte d’adquisició o transmissió

Sol·licituds de determinació amb caràcter previ i vinculant de la valoració a efectes fiscals de rendes, productes, béns, despeses i altres elements del deute tributari

Reconeixement de beneficis fiscals

 Gestió IVA

 IRPF i Patrimoni

 Consultoria fiscal

 Gestoria comptable

 


Per a més informació:
Tel: 93 295 49 04  ·  fiscal@cpubcn.com