Sentència del Tribunal Constitucional sobre la Plusvàlua Municipal

El Tribunal Constitucional ha establert jurisprudència

En la seva decisió judicial, dictada el passat dia 11 de maig de 2017, determina que cap propietari pagarà plusvàlua si ven, transmet, dóna o hereta un bé immoble amb pèrdues.

Però, què significa aquesta impost?

La plusvàlua municipal és un impost directe que grava el suposat increment del valor dels terrenys i sòls de naturalesa urbana, com a conseqüència de la seva transmissiócompravenda, donació, herència o permuta–. Si el valor cadastral del sòl puja, la plusvàlua grava l’operació i això amb independència de si el propietari perd diners al transmetre el bé immoble.

La polèmica sorgeix com a conseqüència directa de la gran crisi econòmica. Durant anys el preu dels béns immobles es va anar incrementant sense massa límits, amb la qual cosa qualsevol venda comportava beneficis. El problema neix quan molts propietaris van haver de vendre les seves cases a preus inferiors als de compra, sense que la plusvàlua tingués en compte aquesta dada. Per aquest motiu, la decisió de l’alt Tribunal indica que aquest impost vulnera el principi constitucional de capacitat econòmica.

Què ha decidit el Tribunal Constitucional?

El Tribunal Constitucional ha donat la raó al contribuent, com ja ho va fer a les sentències sobre les normes forals de Guipúscoa i Àlaba i ha derogat aquells articles de la regulació estatal d’aquest impost –articles 107.1, 107.2ª i 110.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals– que permetien cobrar aquest impost encara en aquells supòsits en els quals el contribuent hagués transmès amb pèrdues. Considera que la plusvàlua municipal vulnera el principi constitucional de capacitat econòmica.

Significa aquesta sentència que l’impost s’ha derogat?

La sentència no suposa la supressió o desaparició d’aquest impost ja que els contribuents que venguin un habitatge i n’obtinguin guanys per la transmissió estaran subjectes a aquest impost.

Significa que tots els propietaris podran reclamar?

No. Només podran reclamar aquells propietaris que van transmetre – vendre, heretat o donat– béns immobles amb pèrdues en els últims 4 anys, termini de prescripció fiscal, però no aquells que disposin d’una sentència ferma amb força de cosa jugada o una resolució administrativa ferma.

Com reclamar?

S’ha de presentar una sol·licitud de rectificació i devolució d’ingressos indeguts a l’Ajuntament que va imposar l’impost. Probablement, en alguns supòsits com les herències, s’haurà de presentar un informe tècnic i una valoració pericial que acrediti la pèrdua patrimonial. Si l’Ajuntament desestima la pretensió del contribuent, la controvèrsia s’haurà de decidir en seu judicial.

Iniciatives legislatives?

Pel que sembla, el Ministeri d’Hisenda va encarregar, fa ja algunes setmanes, a la Federació de Municipis i Províncies (FEMP) un informe que servís de base per a modificar la Llei. Però, a dia d’avui, no s’ha modificat el Text legislatiu per ajustar-lo a la doctrina del Tribunal Constitucional. Seria desitjable, doncs, que aquest canvi normatiu s’efectués com més aviat millor.

Si precisa cualquier información o comentario adicional en relación a este contenido, no dude en contactar con el Servicio Jurídico de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona llamando al 93 295 49 02 o enviando un correo a djuridic@cpubcn.com