Segons sentència de la A.P. de Barcelona, és vàlid l’acord pel qual una junta de propietaris va aprovar, per majoria simple, un recàrrec del 10% per al cas d’impagament de les quotes comunitàries.

En sentència de primera instància es va declarar nul l’acord adoptat per la junta de propietaris de la comunitat demandada pel qual es va aprovar un recàrrec econòmic del 10% per al cas d’impagament o retard en el pagament de quotes i vesses comunitàries. La sentència va considerar l’acord desproporcionat i abusiu.

Per contra, l’Audiència Provincial de Barcelona en la seva Sentència 416/2019, 21 juny considera que l’acord comunitari impugnat és vàlid per haver estat aprovat per majoria simple, que és el quòrum exigit legalment.

La sentència assenyala que aquest recàrrec no suposa una modificació del títol constitutiu perquè no varia el coeficient de participació ni l’import de les quotes (pel que es requeriria l’acord unànime), ja que el propietari que compleix puntualment les obligacions que li imposa la normativa reguladora del règim de propietat horitzontal no sofreix cap alteració en la quantia de les seves quotes.

Per contra, el recàrrec acordat estableix un mecanisme perquè els propietaris dels pisos i locals compleixin puntualment i sense demora amb la seva obligació essencial de contribuir a les despeses generals per a l’adequat sosteniment de l’immoble. En conseqüència, no requereix ser aprovat per unanimitat de tots els propietaris.

Finalment, l’Audiència assenyala que, sent facultat de la junta de propietaris establir regles sobre el compliment de les obligacions dels propietaris, ha de comptar entre les seves facultats la de l’establiment de penalitzacions per impagament i determinació d’interessos de demora més alts o més baixos que els fixats per la llei.