Revisió dels valors cadastrals de Barcelona

En referència a les qüestions plantejades respecte de la revisió dels valors cadastrals de Barcelona, la Cambra comunica que:

El procediment de revisió de valors cadastrals prevista en la legislació, preveu tres fases:

1ª- Informació pública, que recull les bases jurídiques en què s’empara la revisió. (que ja ha tingut lloc)

2ª- Audiència pública prèvia corresponent al procediment de valoració col·lectiva de caràcter general dels béns immobles que per polígons cadastrals fixa els valors bàsics de repercusió del sòl i de les construccions (inclosos coeficients de depreciació segons antiguitat). Iniciada el 6 de juny passat en què es va publicar al BOPB l’anunci, i dóna 10 dies hàbils (acaba el 20 de juny). La Ponència de valors està exposada al portal de la Direcció General del cadastre i la seva anàlisi requereix coneixements experts. En aquests moments està sent estudiada per la Cambra amb l’ajut d’experts en valoracions i considerant la presentació d’al·legacions, si s’escau.

3ª-  A partir de l’1 de juliol , aprovada la Ponència de Valors per la Direcció General del Cadastre del Ministeri d’Hisenda, hi haurà comunicacions individualitzades dels nous valors a aplicar el gener del 2018. Cal assenyalar que aquesta comunicació dels valors cadastrals només pot ser impugnada en base a errors materials (superfície, usos, antiguitat, etc) ja que els valors base d’aplicació són els de la Ponència de Valors que s’aprovarà tot just després del tràmit d’informació pública.

La Cambra posarà a disposició de les persones interessades un servei de consulta per quan es comencin a enviar les comunicacions individualitzades. 

 

BOPB 06-06-2017