Resultats de les reclamacions extrajudicials sobre les clàusules sòl

“Aquest Real Decret pretenia facilitar les reclamacions extrajudicials de les quantitats indegudament pagades pels consumidors per aquests tipus de clàusules.”

 

El dia 20 de gener de 2017 va entrar en vigor el Real Decret-Llei 1/2017, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl. Aquest Real Decret pretenia facilitar les reclamacions extrajudicials de les quantitats indegudament pagades pels consumidors per aquests tipus de clàusules, evitant d’aquesta manera un devessall de procediments judicials.

Després de prop de 4 mesos, la realitat és que els bancs estan obstaculitzant la devolució de les quantitats cobrades per raó de la clàusula sòl. Una de les crítiques més acusades es troba a les causes per les quals poden donar-se per finalitzat el tràmit de reclamació extrajudicial. Efectivament, l’article 3-4 d) de l’esmentat Reial Decret-Llei determina que s’entendrà que el procediment extrajudicial ha conclòs si transcorregut el termini de tres mesos l’Entitat Bancària no ha posat a disposició del consumidor de manera efectiva la quantitat oferta.

Quin ha estat el resultat real de moltes reclamacions?

Molt senzill: si l’entitat bancària no ofereix un càlcul i l’efectiu del pagament de les quantitats reclamades al consumidor només li quedarà sol·licitar la tutela efectiva davant dels Tribunals de Justícia al que, òbviament, tindrà com a conseqüència un tràmit judicial llarg i, en alguns casos, costós. La qual cosa podria donar lloc a pensar que el Reial Decret abans indicat s’ha dissenyat per a què els bancs puguin allargar el procés de devolució dels diners dels consumidors.

Creació de seguiment de les clàusules sòl

Davant d’aquesta situació, el dia 26 de maig passat, el Consell de Ministres va aprovar un Reial Decret pel qual es crea una Comissió de seguiment i control del mecanisme extrajudicial dels afectats per la clàusula sòl. Aquest òrgan s’encarregarà d’avaluar la informació que li traslladi el Banc d’Espanya obtinguda de les entitats relativa al provés de devolució de les quantitats pagades de més per la clàusula sòl. Semestralment publicarà un informe en el què avaluarà el grau de compliment d’aquest mecanisme extrajudicial de reclamació.

Esperem doncs, que la Comissió de Seguiment pugui constatar si hi les reclamacions han conclòs amb un acord consensuat o si, pel contrari, han conclòs sense negociació.