Què fer davant d’un arrendatari morós?

Una de les principals preocupacions d’un propietari que vol llogar el seu pis és si l’arrendatari pagarà la renda. Sembla un neguit justificat si tenim en compte que aquest últim any la morositat ha augmentat en un 8,45%, segons l’últim estudi publicat pel fitxer d’inquilins morosos (FIM).

 

Tot i que estudiem la solvència de l’arrendatari i encara que prenguem mesures preventives amb la finalitat d’evitar l’impagament de la renda (avaladors assegurança o diners com a garantia addicional) ens podem trobar amb què finalment l’arrendatari no aboni la renda pactada en el contracte d’arrendament. En el cas que això succeeixi, com hem de procedir?

L’impagament mai és justificable

El propietari podria entendre un impagament en un moment puntual però fins a cert punt, ja que l’obligació de tot arrendatari és fer front al pagament de la renda mensual dins el termini pactat en el contracte.

Si mes rere mes els pagaments no s’abonen de forma puntual i l’arrendatari no paga la renda, davant el primer impagament s’han de prendre les mesures necessàries per recuperar els imports deguts i en el seu cas, l’habitatge.

Requeriment de pagament

Si ja s’ha produït l’impagament de rendes, no és necessari esperar més temps. En realitat des del primer mes impagat ja podem iniciar el procediment judicial, així que el més recomanable en aquest cas és efectuar un requeriment previ enviat per conducte fefaent a l’arrendatari reclamant-li les quantitats degudes i indicant-li el termini màxim per efectuar-ne l’abonament.

Demanda de desnonament

Si ja s’ha notificat el requeriment de pagament, ha passat el termini atorgat a l’arrendatari i aquest no ha pagat el deute, es pot instar el corresponent desnonament judicial, procediment pel qual és necessari advocat i procurador.

Si és aquest el seu cas, no dubti en consultar-nos. L’acompanyarem durant tot el procés fins a recuperar la possessió legal del bé immoble.

1- El Secretari Judicial ofereix 10 dies de termini a l’arrendatari

Un cop presentada la demanda, el Jutjat atorga al demandat un termini de 10 dies durant els quals pot fer el següent:

  1. Desallotjar l’immoble
  2. Abonar el deute
  3. Oposar-se a la demanda amb advocat i procurador. (En aquest supòsit es celebraria la vista pública i s’hauria d’esperar al resultat de la sentència)

2- L’arrendatari és desnonat

El termini aproximat des que s’interposa la demanda fins que finalment es produeix el desnonament és aproximadament de 8 mesos si no hi ha impedimentes (sol·licitud de justícia gratuïta, no localització del llogater, etc)

Si té qualsevol dubte sobre com procedir davant d’un arrendatari que no abona el deute, contacti amb nosaltres i l’ajudarem.