Publicat el DECRET LLEI 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

Es pot accedir al text complert del DECRET LLEI 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge  a enllaç.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8032/1777671.pdf