Publicat al B.O.E. el RDL 7/2019 d’1 de març de mesures urgents en matèria de habitatge i lloguer

En el B.O.E. del 5 de març ha estat publicat el RDL 7/2019 d’1 de març de mesures urgents en matèria de habitatge i lloguer. Entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al B.O.E.

Per quedar aprovat de forma definitiva cal que sigui convalidat pel Congrés dels Diputats.

Donat que les Corts es dissolen el 5 de març amb motiu de la convocatòria d’eleccions generals pel 28 d’abril, serà la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats l’encarregada de fer la convalidació en un termini màxim de 30 hàbils.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3108.pdf