PUBLICACIÓ DE LES NORMES QUE DESENVOLUPEN PARCIALMENT LA LLEI DE CONTRACTES DE CRÈDITS IMMOBILIARIS

El dilluns dia 29 d’abril del present any 2019, s’ha publicat el Reial decret número 309/2019, de 26 d’abril, pel qual es desenvolupa en part el Text de la Llei reguladora dels crèdits immobiliaris de 15 de març de 2019.


La necessitat de l’aprovació d’aquest Reial decret és doble: D’una banda, resulta necessari completar la Transposició de la Directiva 2014/17 de la Unió Europea, de 4 de febrer de 2014, que ja es va iniciar amb la Llei de crèdit immobiliari. Per un altre, procedeix a desenvolupar diversos aspectes que es consideren necessaris per a garantir els drets reconeguts als consumidors.

Amb aquestes publicacions, Espanya culmina la Transposició d’una Directiva Europea, el termini màxim de la qual havia estat fixat per Europa el mes de març de l’any 2016; causa al seu torn, de la multa de 100.000,00 euros /dia de retard en la seva publicació imposada per la Unió Europea, per a això haurem d’esperar si s’executa, es minora o s’extingeix.

Principals aspectes que regula aquest Reial decret:

Serveis d’Assessorament: Estableix, d’una banda, quins requisits mínims han de complir-se per a poder oferir serveis d’assessorament prestats per un prestador, intermediari de crèdit immobiliari o representant designat als consumidors, determinant que aquesta obligació serà objecte d’un contracte específic.

Informació al consumidor: Haurà de reflectir de manera clara els termes i condicions del contracte de préstec hipotecari. Així mateix els consumidors hauran de rebre informació periòdica sobre la liquidació dels interessos aplicats i qualsevol altra despesa inclosa en la liquidació. Cada mes de gener de cada any, els prestadors remetran als consumidors o prestataris una comunicació en la qual es reculli informació sobre comissions, despeses reportades i tipus d’interès aplicats i cobrats durant l’any anterior.

Informació als successors “mortis causa”: Les Entitats bancàries o prestadors immobiliaris hauran de facilitar la informació als successors del prestatari o consumidor per a conèixer l’estat del préstec al temps de la defunció del causant. En cap cas un prestador podrà exigir que s’acrediti l’acceptació de l’herència per a donar aquesta informació. Només podrà exigir que s’acrediti que són “cridats a l’herència”.

Documentació a remetre pel prestador al notari: La documentació precontractual o contractual (interessos, oferta vinculant del crèdit, despeses de taxació, còpia del projecte del contracte, o despeses que corresponen al prestador i/o al prestatari, entre altres) haurà de ser remesa per l’entitat prestadora al notari triat pel consumidor, qui citarà al client que haurà d’identificar-se a través del DNI. Validada la informació pel Notari, aquest redactarà una Acta de Transparència que haurà de notificar a totes les parts i sense la qual no podrà atorgar cap escriptura de préstec hipotecari.

Assegurança de responsabilitat civil o aval bancari dels intermediaris de crèdit: L’intermediari o l’entitat bancària haurà de disposar d’una assegurança o aval bancari de responsabilitat civil professional que cobreixi les responsabilitats derivades de l’incompliment dels deures d’informació als consumidors.

Supervisió del Banc d’Espanya: Les entitats bancàries o els prestadors tindran l’obligació de remetre al Banc d’Espanya, amb la forma i periodicitat que aquest requereixi, la informació que consideri necessària.

Tractament de dades personals: Serà d’obligat compliment el Reglament de la Unió Europea relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals.

Ministeri d’Economia i Empresa: Es faculta al Ministeri d’Economia per a dictar quantes disposicions de caràcter general i actes siguin precisos per al desenvolupament i aplicació d’aquest Reial decret.

Finalment i excepte determinades excepcions, aquest Reial decret entrarà en vigor el pròxim dia 16 de juny del present any 2019, coincidint amb l’entrada en vigor de la Llei de Crèdits Immobiliaris.