Permuta immobiliària: intercanvi d’habitatges entre propietaris

Sóc propietari d’un habitatge a la primera planta d’un edifici i els meus pares en tenen un altre a la quarta planta. Voldríem intercanviar-los perquè és un edifici sense ascensor i ells ja són grans. Hem de fer una compravenda fictícia?

 

En aquest cas parlaríem d’una permuta immobiliària, ja que ambdues parts, cada una d’elles propietària d’un immoble, s’intercanvien els immobles entre sí.

A nivell tributari tractarem aquesta situació com a dues operacions diferenciades, en la que cada una de les parts transmet l’immoble de la seva propietat. Cada una de les operacions està subjecte als següents passos:

  • Impost de Transmissió Patrimonial i Actes Jurídics Documentats o bé Impostos sobre el Valor Afegit en funció de si les parts actuen com a persones físiques o bé com a empresa subjecte passiu d’IVA.
  • Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua municipal), que grava la transmissió d’un bé immoble.
  • Guanys i pèrdues patrimonials a l’IRPF, que es determinarà per diferència entre els valors de transmissió i d’adquisició.
  • Despeses notarials i de registre.