Obligacions fiscals per a les comunitats de propietaris

D’acord amb la normativa de l’any 2013 (Reial decret 828/2013, de 25 d’octubre, BOE 26/10/2013), es va determinar que les comunitats de propietaris quedaven obligades a presentar la declaració d’operacions amb tercers.

Quina declaració s’ha de presentar?

Les comunitats de propietaris hauran de presentar el model 347 amb les dades econòmiques corresponents a l’any 2017.

Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació finalitzarà l’últim dia de febrer de 2018.

Quines comunitats hauran de fer la declaració?

Totes les que hagin realitzat operacions amb terceres persones*  durant l’exercici 2017 i hagin superat els 3.005,06€.

*pagaments a proveïdors, subvencions rebudes, etc.

Què s’ha d’incloure en la declaració?

En la declaració s’han d’incloure els pagaments fets per adquisicions de béns i serveis que, realitzades amb un mateix proveïdor, superin els 3.005,06€ anuals.

També s’hi han d’incloure les subvencions rebudes, sigui quin sigui el seu import.

Què no s’ha d’incloure en la declaració?

Totes aquelles adquisicions que representin un consum per a la comunitat de propietaris:

  • Subministrament elèctric
  • Subministrament de combustible
  • Subministrament d’aigua
  • Assegurança comunitària

Per altra banda, si la comunitat de propietaris realitzés alguna activitat econòmica, com per exemple llogar un local propi o un terrat per a anuncis a tercers, antena de telefonia mòbil, etc, tindria la condició d’obligat tributari, ja que la normativa fiscal considera les comunitats com a entitat en règim d’atribució de rendes. Pel que fa als ingressos d’aquesta activitat, Hisenda els tracta com a rendiments de capital immobiliari i, fruit d’això, la comunitat també hauria de presentar cada any l’IVA trimestral i anual, si escau i el model 184 d’atribució de rendes quan l’import superi els 3.000€.

A banda de la funció recaptatòria d’aquestes obligacions fiscals, l’objectiu és que les comunitats facilitin a Hisenda informació fiscal sobre els seus proveïdors i clients.

 

Si necessita assessorament per a la realització del seu tràmit no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres trucant al 93 295 49 00 o enviant un correu a tramit@cpubcn.com

 

Si la seva comunitat està gestionada per la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, tota la informació necessària per a la realització trámite serà obtinguda pel nostre Departament de comunitats de propietaris.

 

** Aquestes són algunes de les obligacions fiscals per a les comunitats de propietaris.