Obertura d’audiència prèvia dels valor cadastrals de Barcelona

Tal i com s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), amb data 9 de maig de 2017, s’anuncia, de conformitat amb allò que s’estableix a l’article 23.2 del RD 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari (RD Legislatiu 1/2004, de 5 de març), es posa en coneixement de tots els interessats l’apertura del tràmit d’audiència prèvia corresponent al procediment d’aprovació de la Ponència de valors total dels béns immobles urbans del municipi de Barcelona.

L’expedient d’aprovació de l’esmentada ponència es pot consultar durant el termini de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci, de dilluns a divendres, dins de l’horari ordinari d’atenció al públic, a la Gerència ubicada a Travessera de Gràcia, 58 baixos, de Barcelona, a fi que, en aquest mateix termini, els interessats puguin formular les al·legacions i presentar les proves que estimin pertinents.