Nou valor de referència del mercat immobiliari

El Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat estableix un nou valor de referència del mercat immobiliari

Aquest mecanisme acabarà incrementant els valors cadastrals?

El Real Decret 1020/1993 determina que el valor cadastral no pot superar el 50% del valor de mercat. A dia d’avui és el coeficient que s’utilitza en el mercat immobiliari.

L’establiment d’un nou valor de referència de mercat òbviament pot implicar una alteració pràctica d’aquesta relació entre valors de mercat i valor fiscal a efectes del cadastre.

Quina és la urgència de legislar sobre el valor de referència de mercat, quan hi ha una normativa vigent que és clara sobre la relació entre el valor de mercat i el valor cadastral?

Perquè per via de la disposició final 18ª del Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat es vol fer drecera, provocant a més una forta inseguretat jurídica sobre el resultat.

Hem de tenir present que per la seva determinació i incorporació a la ponència de valors, quan es fa una revisió cadastral sempre s’han hagut de fer estudis de mercat.

D’aquí que aquesta modificació pot constituir un perill, atès que no se’n podran avaluar els resultats fins que es publiquin, quan toqui, els informes anuals del mercat immobiliari i també es coneguin les ignorades fonts d’informació de les que parla la llei per contrastar amb els preus comunicats pels notaris.

Per altra banda, no podem oblidar que els ajuntaments, a partir del cinquè any de feta la revisió cadastral del seu municipi, poden i solen demanar l’actualització d’aquets valors si entenen que s’han incrementat els valors de mercat respecte d’aquells vigents en el moment que es va fer la revisió cadastral. Anualment la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat publica els coeficients aplicables per a fer aquestes actualitzacions.

Per altre banda, són habituals les revisions que afecten a determinades finques, i que incorporen alteracions respecte de les dades existents i acaben incrementant el valors cadastral d’aquestes finques en concret.

Els increments dels valors cadastrals no tan només tenen una repercussió sobre la quota a liquidar de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Hem de tenir present que el valor cadastral dels immobles té una gran transcendència econòmica, perquè serveix per determinar gran part de les figures impositives que graven la propietat i el patrimoni.

A quines figures impositives afecta?

  • Impost sobre béns immobles (IBI)
  • Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua municipal)
  • Impost sobre successions i donacions
  • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • Impost sobre el patrimoni
  • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) en l’atribució de les rendes del capital immobiliari
  • Impost sobre transmissions patrimonials (ITP) a efectes de comprovació de valors