Notificació dels nous valors cadastrals de Barcelona

En referència a la notificació dels nous valors cadastrals de Barcelona, la Cambra comunica que:

A partir del 3 de juliol, la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, ha començat a notificar individualment els nous valors cadastrals que està previst que entrin en vigor l’1 de gener de 2018 a Barcelona ciutat.

La notificació és poc aclaridora del procediment de revisió de la qual se’n deriven els nous valors cadastrals, que cal recordar afecten no solament l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), sinó també l’impost municipal sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua municipal) i impostos de Renda i Patrimoni i que tenen incidència en les valoracions a efectes de l’Impost sobre transmissions patrimonials, donacions i successions.

Com a novetat respecte la revisió de l’any 2001, la nova valoració s’ha de consultar electrònicament a la seu del cadastre, la qual cosa pot dificultar l’accés a la informació detallada d’una part important dels propietaris d’immobles.

Els serveis de la Cambra estan analitzant el contingut de la notificació i el procediment dels tràmits que permeti donar resposta als dubtes i possibles discrepàncies dels nostres associats respecte de la comunicació rebuda.

Dins de la setmana vinent rebran una nova comunicació de la Cambra aclarint dubtes i explicitant els serveis extraordinaris de consulta que posarà la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona a disposició dels seus associats.