Llei 11/2020 Contenció rendes lloguer- Guia d’aplicació actualitzada

Des del Departament de Consultoria Jurídica de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona s’han creat RECOMANACIONS per tal d’orientar i assessorar als nostres associats sobre aspectes fonamentals de la Llei 11/2020, de 18 de setembre de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.

Aquestes recomanacions afecten als arrendadors d’habitatges situats en àrees declarades amb mercat d’habitatge tens i que destinin l’arrendament a habitatge habitual.

http://cpubcn.com/NlPdf/Guia.pdf