L’Institut Català de Finances i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya destinen 10 milions d’euros a préstecs per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges

Mitjançant la Resolució TES 127-2020 de 22 de gener, s’aproven les bases reguladores que han de regir la concessió d’aquests ajuts.

Són susceptibles d’accedir als préstecs de rehabilitació d’edificis d’habitatges, les actuacions consistents en obres de rehabilitació referents a l’estat de conservació de l’edifici, obres per a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat i obres per a la millora de la seguretat d’utilització i d’accessibilitat.

Podran ser beneficiaris d’aquesta línea de préstecs les comunitats de propietaris solvents, amb un índex màxim de morositat igual o inferior al 5% , tot i que excepcionalment es podran valorar operacions per a comunitats amb morositat fins al 8%, sempre que aquestes aportin garanties que responguin al criteri de solvència exigit per retornar el préstec.

Els requisits tècnics que han de complir els edificis de tipologia residencial col·lectiva que sol·licitin aquest finançament són els següents: Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinada a habitatge i  els habitatges que es troben a l’edifici, han de constituir en un 50%, el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris.

A més, els edificis han de disposar amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud del préstec de l’Informe d’Avaluació que ha de contenir la Inspecció Tècnica de l’Edifici, amb data anterior a l’inici de les obres de rehabilitació i el certificat d’eficiència energètica amb  l’etiqueta de qualificació energètica, que acrediti la necessitat de l’actuació de rehabilitació.

L’Import del préstec serà de fins a 20.000€ per habitatge amb un mínim de 30.000€ per comunitat, amb un interès fix del 2% i un termini màxim d’amortització de 15 anys.

La Comissió d’obertura serà màxim del 0,25%, amb un mínim de 150€. La Comissió per cancel·lació anticipada total o parcial, del 0,25% més els costos de cancel·lació del swap

Es pot sol·licitar el préstec per a obres no iniciades i per a obres ja iniciades i que no hagin finalitzat. En aquest últim cas, es podrà sol·licitar el préstec per la part de l’obra pendent d’executar.

Totes aquelles comunitats que vulguin sol·licitar aquests préstecs ho hauran de fer a través de la web del Institut Català de les Finances, www.icf.cat.

Es pot llegir l’esmentada resolució al següent enllaç:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8050/1780761.pdf