L’habitatge i les despeses deduïbles en la declaració de la renda

Habitatge habitual

Hipoteca: Si s’ha adquirit un bé immoble destinat a habitatge habitual abans del 2013, té dret a deduir-ne la inversió corresponent. En el moment de calcular la seva renda podrà restar fins a 9.040€ entre interessos i capital amortitzat del préstec per pagar-lo. Si s’arriba a aquest topall, el propietari aconseguirà la deducció màxima, 1.356€ anuals.

Matrimonis que tributen de forma individual: Ambdós podran deduir a la seva respectiva declaració de renda un màxim de 9.040€ en concepte de quantitats destinades a l’adquisició de l’habitatge habitual.

Defunció: Si els cònjuges estaven aplicant la deducció per habitatge, es manté el dret encara que un dos hagi mort sempre que l’immoble segueixi constituint l’habitatge habitual del cònjuge viu i dels seus fills.

Arrendament: Els que visquin de lloguer amb anterioritat a l’1 de gener de 20015 i hagin deduït per aquest concepte, poden continuar fent-ho sempre que l’immoble constitueixi l’habitatge habitual.

Lloguer

L’arrendament d’un immoble té unes conseqüències fiscals; tots els propietaris de béns immobles llogats han d’incloure els ingressos al llarg de l’exercici fiscal (1 de gener – 31 de desembre). A aquests ingressos per rendes de lloguer, se’ls hi podrà restar un seguit de despeses recollides a la Llei de l’IRPF. Les principals despeses són:

Interessos i despeses de finançament:  En el cas d’haver sol·licitat finançament aliè, els propietaris podran deduir-ne les despeses d’interessos i finançament als que hagin fet front durant l’exercici fiscal.

Tributs: Impostos sobre Béns Immobles (IBI) i taxa d’escombraries. (Sempre que no es repercuteixin al llogater).

Serveis personals: Despeses de comunitats de propietaris.

Despeses jurídiques: Si s’ha contractat assessorament legal per a la formalització o defensa de l’arrendament.

Saldos de dubtós cobrament: Hisenda té en compta com a ingressos anuals el total de rendes resultants del contracte tot i els impagaments. Si existeixen impagaments, es podran reduir sempre que hagin transcorregut 6 mesos des de la primera gestió de cobrament realitzada pel contribuent i la finalització del període impositiu o si l’arrendatari està en situació de concurs.

Despeses de conservació i reparació: Es podran deduir les despeses sempre que es puguin qualificar com a conservació i reparació. (Si són d’ampliació o millora, augmenta el valor de l’adquisició, pel que la seva imputació es realitzarà via amortització en funció de les taules existents per a l’Impost de Societats).

Assegurances: Les de responsabilitat civil, incendi, robatori o trencament de vidres, a més de les de defensa jurídica per a propietaris d’habitatge de lloguer.

Serveis i subministraments: Es podran deduir sempre que no es repercuteixi als arrendataris.

Amortització: Es tracta de deduir proporcionalment una part del cost de construcció en funció del desgast del bé immoble. Com es calcula? 3% sobre el valor de la construcció, que es podrà deduir en l’IRPF.

* Una vegada calculat el benefici de l’arrendament (rendiment net), els arrendadors d’immobles destinats a habitatges permanents podran reduir un 60% aquest benefici, tributant només pel 40%.

* Per a la resta de modalitats d’arrendament (temporada, ús diferent d’habitatge, etc) els propietaris hauran de tributar pel 100% del benefici.

* Els arrendaments de béns immobles tributen en la base general de l’IRPF en la taula progressiva, pel que a major ingrés, major tributació.

Transmetre l’habitatge

Benefici: El guany que s’obté per la transmissió d’un habitatge habitual tributa.

Reinvertir: Haver venut l’habitatge habitual el 2017 i haver-ne obtingut d’ell un guany patrimonial implica declarar aquesta renda i tributar en concepte de guanys i pèrdues patrimonials entre el 19% i el 23%. Existeix, però, la possibilitat d’invertir l’import obtingut de la venda en l’adquisició d’un altre habitatge individual, evitant així aquest tribut. (Té un termini màxim de 2 anys per reinvertir des de la data de la transmissió i si no s’ha realitzat durant el mateix 2017, ha de comunicar a la renda la seva intenció de fer-ho en aquest termini).

Donació: No eximeix el pagament de l’IRPF, ja que es podria imputar com un guany patrimonial. Si el donant és major de 65 anys i transmet el seu habitatge habitual, el guany patrimonial estaria exempt de tributació en l’IRPF. El que rep el bé (donatari) estaria obligat al pagament de l’impost sobre donacions.

Gent gran: Les persones majors de 65 anys que venguin el seu habitatge habitual no han de tributar pel corresponent guany patrimonial.

Habitatge no habitual: Per a no tributar pel guany patrimonial derivat de la transmissió d’un habitatge de màxim 240.000€ que no és l’habitual, és imprescindible tenir més de 65 anys i constituir en el termini de 6 mesos amb l’import obtingut de la venda un producte d’estalvi que complementi la seva pensió (renda vitalícia).

* Pot deduir la renda obtinguda un 50% si ha transmès en l’exercici 2017 un immoble adquirit entre el 12 de maig i el 31 de desembre de 2012, sempre que el comprador no sigui un familiar.

* Si ha transmès un immoble adquirit amb anterioritat al 31 de desembre de 1994, podrà aplicar els coeficients d’abatiment; la seva aplicació li permetrà aplicar una reducció al guany patrimonial obtingut, sempre i quan l’import de la transmissió no superi els 400.000€.

Poseu-vos en contacte amb el Departament Fiscal de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i demani hora per fer la Declaració de la Renda de l’Exercici 2017 trucant al 93 295 49 04 o enviant un correu a fiscal@cpubcn.com