Les comunitats de propietaris no poden prohibir habitatges d’ús turístic amb permís

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha dictat sentència en la qual permet a les comunitats de propietaris, per via de modificació dels estatuts de la comunitat, la prohibició dels pisos turístics, això sí, sense efectes retroactius.

El cas s’inicia l’any 2014 quan la propietària de l’habitatge va presentar demanda als Jutjats de Primera Instància de Barcelona contra els acords aprovats a la junta pels quals es modificaven els estatuts de la comunitat prohibint l’ús turístic dels habitatges a la mateixa. Aquest acord es va adoptar un cop la demandant havia tramitat els permisos administratius corresponents i va informar a l’administrador.

La sentència del Jutjat de Primera Instància de Barcelona, així com la posterior sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, van fallar en contra dels interessos de la demandant, sota el fonament pel qual l’acord havia estat adoptat conforme a la llei i que l’acord afectava a tots els copropietaris.

Finalment, la demandant va plantejar un recurs de cassació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, basant el recurs en què ambdues sentències no valoraven que l’adopció de l’acord per la junta de propietaris es va prendre un cop que la propietària ja tenia els permisos corresponents i que aquesta hagués manifestat a l’administrador la seva voluntat de destinar l’habitatge a ús turístic.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya indica que l’acord assolit per la Junta de propietaris es vàlid, ja que ha estat adoptat de conformitat d’acord a la llei i reunint els quòrums necessaris. Però el propi Tribunal expressa que la prohibició no pot tenir efectes retroactius sobre aquells copropietaris que van adquirir els pisos i locals sense que constés la limitació d’ús inscrita al Registre de la Propietat i, en el cas que ens ocupa, qual aquell propietari ja havia obtingut la corresponent llicència d’activitat.