Les Cambres de la Propietat i Associacions de Propietaris Urbans demanen al Govern l’eliminació de la plusvàlua municipal

Reclamen amb caràcter d’urgència la reforma del sistema de finançament municipal

 

Madrid, 4 de setembre de 2017.- la Confederació de Cambres de la Propietat Urbana i Associacions de Propietaris de Finques Urbanes, que representa a més de 160.000 propietaris del país, insta al Govern a eliminar definitivament l’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), la popularment coneguda com a «plusvàlua municipal».

La Confederació pren aquesta determinació després de la publicació de tres sentències que declaren la inconstitucionalitat de la norma regulada que faculta als ajuntaments a cobrar el IIVTNU, per als supòsits en què no hi ha increment de valor.

Per a Miguel Ángel Sánchez Fraile, secretari general de la Confederació «és urgent que el Govern reguli adequadament aquesta forma de finançament municipal mitjançant un sistema just que tingui en compte la capacitat econòmica del subjecte passiu i que sigui aplicable de forma progressiva, sense vulnerar l’article 31 de la Constitució Espanyola**»

«Aquest impost —continua Sánchez Fraile, que ha estat fonamental en el finançament dels ajuntaments, sobre tot des de l’inici de la crisi i la conseqüent baixada de recaptació derivada de la promoció i construcció d’habitatge, pateix de greus defectes, ja que no distribueix riquesa; no té en compte la capacitat econòmica del contribuent; s’aplica de forma automàtica i objectiva amb una fórmula de càlcul també molt qüestionada; i pot arribar a tenir caràcter confiscatori».

La Confederació entén que és «necessària una modificació radical d’aquest impost i planteja la seva desaparició total amb afectes immediats, així com la regulació d’un sistema adequat per als supòsits en què ja s’hagi meritat el mateix».

 

Sobre la Confederació

La Confederació de Cambres de la Propietat Urbana i Associacions de Propietaris de Finques Urbanes és un organisme sense ànim de lucre i independent dels poders públics, organitzacions de treballadors i partits polítics.

Creada l’any 1996, està integrada per 20 organitzacions que representen a les diferents Comunitats Autònomes, i compta amb aproximadament 160.000 propietaris associats a les diferents Cambres i Associacions que la integren. Entre les seves funcions principals, està la promoció i defensa de la propietat urbana, i proposar fórmules i iniciatives al govern que beneficiïn i desenvolupin la propietat urbana.

 

**Article 31 de la Constitució

Tothom contribuirà al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari inspirat en els principis de la igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà un abast confiscatori.