L’Autoritat Catalana de la Competència valora negativament la Proposició de Llei de contenció de rendes de lloguer

Valoració, des d’una òptica de competència, de la proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.

El document recull les consideracions de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) sobre la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.

Aquesta Proposició de llei té per objecte la “contenció de les rendes [de lloguer]” que “s’instrumenta per mitjà de l’aplicació de l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges”.

Essencialment aquest objectiu queda recollit en la literalitat de l’article 6.1 de la Proposició de llei:

“Article 6. Determinació de la renda inicial 1. En els contractes d’arrendament d’habitatge objecte d’aquesta llei que es concloguin en àrees declarades de mercat tens, la renda pactada a l’inici del contracte no pot ultrapassar el preu de referència per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà.”

Si bé l’ACCO és plenament conscient de la rellevància social del mercat del lloguer de l’habitatge, la limitació de les rendes de lloguer constitueix una greu distorsió a un factor essencial de competència com és el preu i és un instrument no idoni per assolir l’objectiu últim de la mesura, ja que comportarà, entre altres, una reducció (“crowding out”) de la pròpia oferta de lloguer(expulsant primer els petits inversors amb escassa capacitat d’aguantar una limitació de rendes de lloguer). En conseqüència, aquest tipus d’intervenció en el mercat des de l’òptica de competència no pot ser valorat positivament.

Si voleu  llegir el document complet podeu descarregar-lo a:

http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20200723_ob_47_2020_cat.pdf