La LLEI 5/2017 de la Generalitat modifica alguns aspectes de l’ISD i de l’ITP

Les principals novetats introduïdes per mitjà de la Llei 5/2017, totes en vigor des del 31/03/2017, en matèria tributària de mesures fiscals, administratives i financeres de la Generalitat són les següents:

Impost sobre Successions i Donacions (ISD)

S’elimina el requisit relatiu a la necessitat de disposar de local a fi de què l’arrendament d’immobles tingui la consideració d’activitat empresarial.

Queda como a únic requisit amb aquesta finalitat la tinença d’una persona contractada amb contracte laboral i a jornada completa, equiparant-se, per tant, els requisits exigits per l’ISD als previstos per la normativa del IRPF i del IP.

Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses (ITP)

S’estableix la següent tarifa per a la transmissió d’immobles i la cessió de drets reals que recaiguin sobre ells, excepte els drets reals de garantia.

S’incrementa així mateix el tipus aplicable en la transmissió de béns mobles, que passa del 4% al 5%.

Actes Jurídics Documentats (AJD)

S’incrementa el tipus en Actes Jurídics Documentats (AJD), del 1,8% al 2,5%, en aquelles operacions immobiliàries en les que s’hagi produït la renúncia a l’exenció de l’IVA.

Impost sobre els habitatges buits

A fi de determinar la base imposable de l’impost, el número total de metres quadrats dels habitatges de què sigui titular el sujete passiu haurà de reducïr-se en 150 metres quadrats en concepte de mínim exempt.

Queden exonerats de l’obligació de presentar declaració per l’impost aquells contribuents amb autoliquidacions on l’import resultant no sigui a ingressar com a conseqüència de l’aplicació d’exempcions subjectives o de l’aplicació del mínim exempt.

Si necessita qualsevol informació o comentari addicional en relació a aquest contingut, no dubti en contactar amb el Servei Jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona trucant al 93 295 49 02 o enviant un correu a djuridic@cpubcn.com