La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha presentat al·legacions a les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Barcelona pel 2021 en matèria d’IBI

– La pandèmia ha afectat negativament l’activitat econòmica i la renda de les famílies. L’aplicació de bonificacions sobre la quota íntegra de l’IBI, és ara més necessària que mai.
– Els propietaris privats no poden assumir la càrrega de la política social d’habitatge que la Constitució assigna als poders públics.

Barcelona, 21 de desembre de 2020.- El Plenari del Consell Municipal del passat 30 d’octubre va aprovar provisionalment les modificacions per l’exercici 2021 de les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Barcelona i, en matèria de l’impost pels béns immobles (IBI). La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona (CPUBCN) va presentar al·legacions dins dels terminis legals establerts. El plenari municipal del 23 de desembre té previst aprovar el pressupost i les ordenances fiscals pel 2021. S’està a l’espera de veure si recullen la proposta.

En concret, sobre l’Ordenança fiscal 1.1. de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) es va proposar des de la CPUBCN afegir un nou apartat a l’article 9 amb el següent contingut: “En els immobles d’ús residencial i destinats a residència habitual amb contracte d’arrendament subscrit després de l’entrada en vigor de la Llei 11/2020 de 18 de setembre de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, s’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’import de l’IBI durant la vigència d’aplicació de la norma. La bonificació serà del 95% per als habitatges en que s’hagi subscrit un contracte de lloguer social obligatori en aplicació del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat de Catalunya”.

Cal remarcar que el Decret llei 17/2019 de la Generalitat de Catalunya fixa nivells de lloguer en el contracte d’arrendament social obligatori a les famílies vulnerables, que en la pràctica totalitat impedeix cobrir els costos de funcionament i l’IBI de l’immoble. Això provoca l’anomalia que els propietaris privats han d’assumir la càrrega de la política social d’habitatge que la Constitució assigna als poders públics.

D’altra banda i a favor d’introduir les bonificacions, el Real Decreto Ley 7/2019, d’1 de març de 2019, de “Medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler”, incorpora un apartat 6 a l’article 74 que diu: “Els Ajuntaments mitjançant Ordenança fiscal podran establir una bonificació fins al 95% en la quota íntegra de l’impost pels béns immobles d’ús residencial destinats al lloguer d’habitatges amb renda limitada per norma jurídica”.

En matèria de locals de negoci, la CPUBCN va proposar que, prèvia justificació del període temporal d’afectació per mesures de suspensió o reducció de l’activitat en locals comercials i naus industrials, conseqüència de l’aplicació de la situació de l’estat d’alarma, s’estableixi una bonificació del 95% de la quota de l’IBI en l’exercici 2021 per a tots els subjectes passius que hagin adoptat acords de condonació de rendes de locals i naus industrials de la ciutat de Barcelona.

Aquestes al·legacions a l’Ordenança fiscal en matèria d’IBI, amb l’objectiu d’introduir bonificacions adquireixen, més rellevància considerant que la pandèmia ha minvat l’activitat econòmica de forma abrupta, que segons les darreres previsions de l’FMI es traduirà en una caiguda del PIB de l’11,5% aquest 2020. Situació molt greu per la qual cosa la CPUBCN espera una resposta positiva a les mencionades al·legacions.