IVA suportat per les comunitats de propietaris

La Subdirecció General d’Impostos sobre el Consum ha emès una consulta sobre l’IVA suportat per les comunitats de propietaris i la seva possible deducció per part dels comuners.

Aquesta consulta, un cop analitzada la legislació i tenint en compte la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 2005, manté el criteri establert des del 2006:

Els membres d’una comunitat de propietaris, que per si mateixa no té la condició d’empresari o professional, que sí tinguin aquesta condició podran deduir les quotes suportades per les adquisicions de béns i serveis efectuades a través de l’esmentada comunitat, per la qual cosa hauran d’estar en possessió d’un duplicat de la factura expedida al seu nom, tot i que no hi constin els percentatges de base imposable i quota tributària que els corresponguin en funció de la seva participació en la comunitat. Aquests percentatges es podran acreditar mitjançant altres tipus de documents (escriptura de divisió horitzontal i obra nova, estatuts de comunitat, etc.).

No obstant això, la consulta afegeix un punt molt significatiu, que simplifica els requisits i facilita la deducció per part del comuner:

Addicionalment i a aquests efectes, serà vàlid igualment que els comuners estiguin en possessió d’una còpia de la factura original emesa a nom de la comunitat i que aquesta còpia sigui certificada o diligenciada per l’administrador de l’esmentada comunitat de propietaris.

Per tant, es facilita la possibilitat de deducció per part dels comuners que siguin empresaris i es faculta els administradors de finques per certificar o diligenciar les factures de la comunitat a aquest efecte.