INFORME SOBRE LLOGUER D’HABITATGE A CATALUNYA. Quart trimestre de 2021

El seguiment estadístic del mercat de lloguer d’habitatge a Catalunya s’inicià el primer trimestre de 2001 amb la voluntat de continuar amb un seguiment trimestral de la conjuntura del sector.

El present informe de conjuntura és una iniciativa de la Secretaria d’Agenda Urbana i Territori, i s’elabora a partir de la base de dades del registre de constitució i devolució de fiances de lloguers, gestionat per l’INCASOL.

L’any 2019, la Secretaria d’Habitat Urbà i Territori i la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona varen signar un Conveni de col·laboració per a finançar l’explotació estadística del Registre de Fiances de l’INCASOL i és en aquest marc de col·laboració que s’executa l’explotació de les bases de dades seguint la mateixa metodologia d’anys anteriors per tal de garantir l’homogeneïtat de la sèrie històrica de l’estadística de lloguer d’habitatge a Catalunya.

L’informe vol ser una font d’informació posada a l’abast de l’Administració Pública, de les institucions vinculades al sector, dels operadors, i de les persones interessades en el coneixement i la millora del mercat de l’habitatge de lloguer en el nostre país.

 

Les interpretacions dels resultats estadístics contingudes en el present Informe són responsabilitat exclusiva de qui subscriu el document.

 

Contingut de l’informe