Certificats de fiances anteriors a 1998

Si a la Cambra li consten fiances dipositades d’un immoble, podem emetre certificats de cara a una segregació o a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat.

El preu del servei pot variar depenent de l’antiguitat de la fiança, variant des de 17,00 a 150,00 euros per certificat. (IVA inclòs)