Els edificis de més de 45 anys estan obligats a passar la ITE

A finals d’aquest mes d’Abril, la Generalitat llençarà una campanya per impulsar l’inspecció d’edificis de més de 45 anys que haurien d’haver passar l’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) abans del 31 de desembre del 2015, però no ho han fet. L’inspecció serà de més de 64.000 edificis, segons va explicar el secretari d’Habitatge i Millora Urbana.

Els 45 anys d’antiguitat vindran determintats per la informació que consta al Cadastre.

S’estableix la següent programació per passar l’Inspecció Tècnica de l’Edifici:

1) Edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antigitat posterior a 1950:

2) Edificis d’habitatges unifamiliars *:

* Els edificis unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de l’Inspecció Tècnica de l’Edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.

3) Per a edificis d’habitatges que duguin a terme rehabilitacions integrals:

I hagin obtingut la llicència municipal de primera ocupació, el termini d’antiguitat de 45 anys de l’obligació de passar la Inspecció Tècnica de l’Edifici s’iniciarà a partir de la data de finalització de les obres de rehabilitació integral que fixi el certificat de final d’obres.

 

L’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) actualment està regulada pel decret 67/2015, que estableix canvis significatius respecte l’anterior decret 187/2010, pel que fa a la qualificació de les deficiències existents i a l’obtenció i terminis de vigència del Certificat d’Aptitud Tècnica de l’Edifici.

El decret en vigor també fomenta el concepte de Conservació preventiva i tècnic de capçalera incloent el Llibre de l’Edifici per a immobles existents i al pla de rehabilitació en el cas de què l’edifici inspeccionat tingui deficiències.

 

A la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona disposem d’una Oficina Tècnica que el/la podrà assessorar sobre qualsevol consulta o tràmit relacionat amb la seva propietat. Pot contactar trucant al 93 295 49 04 o per mail arquitectura@cpubcn.com