El Tribunal Suprem planteja una nova qüestió d’inconstitucionalitat respecte a la normativa de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua municipal)

En Acte de data de l’1 de juliol de 2019, el Tribunal Suprem, en el marc d’un recurs de cassació, planteja una nova qüestió d’inconstitucionalitat de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal) respecte dels articles 107.1, 107.2.a) i 107.4 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals per la seva possible oposició als principis de capacitat econòmica i, específicament, el de prohibició de confiscatorietat que proclama l’article 31.1 de la Constitució Espanyola.

El mateix Tribunal Suprem per primera vegada qüestiona com ha d’aplicar-se l’impost quan el guany obtingut és inferior a la que resulta de la fórmula per a determinar la base imposable. És a dir, quan en la venda d’un immoble el guany real obtingut és inferior al guany presumpte que fixa l’ajuntament atenent únicament l’antiguitat en la tinença de l’immoble pel transmitent i al valor cadastral del sòl, dos aspectes que podrien no tenir res a veure amb la plusvàlua real obtinguda.

Aquesta qüestió va quedar pendent en la jurisprudència del Tribunal Constitucional i ara haurà de resoldre’s a fi de determinar si el tribut és confiscatori en determinats casos en els quals fins i tot hi ha guany.

En aquest sentit, és interessant revisar les autoliquidacions o liquidacions ingressades en els últims quatre anys, en les quals si bé han obtingut un guany o increment de valor (diferència entre preu de compra i venda) es va tributar per un import major que el mateix guany, perquè cal estudiar possible devolució mitjançant els procediments legalment establerts, segons el cas, a l’espera que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre aquest tema.