El Tribunal Suprem decideix que les entitats bancàries han de pagar l’ITP de les hipoteques

En un canvi radical de sobre la seva anterior jurisprudència el Tribunal Suprem ha sentenciat que el subjectes passiu de l’impost és el prestador entenent que el negoci inscriptible és la hipoteca i que l’interessat en la seva inscripció és l’entitat financera donat que és ella qui rep el benefici de l’escriptura pública i de la inscripció al registre que és la possibilitat d’exercir l’acció executiva i privilegiada derivada de la hipoteca.

La sentència implica l’anul·lació de l’article 68.2 del Reglament del ITP aprovat pel R.D. 828/1995 de 25 de maig que determinava que era el client qui tenia l’obligació del pagament de l’impost.

La patronal bancària, AEB, s’ha compromès a complir amb el nou criteri de la sentència si bé defensa que no se li pot reclamar el pagament d’un impost d’uns anys en els quals no era subjecte passiu.

També l’Administració s’haurà de posicionar davant de les sol·licituds de devolució per ingrés indegut que rebrà dels contribuents que van formalitzar les hipoteques.

Donada la falta de claredat de la sentència comença un debat sobre quines són les vies i els terminis que tenen els afectats per reclamar la devolució d’un impost que van pagar indegudament.

Els serveis jurídics de la Cambra de la Propietat de Barcelona estudiaran amb deteniment els textos i aniran informant de les accions que cal emprendre per a recuperar els ingressos indeguts.