El Tribunal Suprem: aplicació de la nul·litat de clàusula abusiva d’interès de demora

El Tribunal Suprem (TS) ha aplicat en cassació la seva doctrina sobre el caràcter abusiu de la clàusula d’interessos de demora en la Sentència 671/2018 de 28 Novembre de 2018, Rec. 2825/2014.

El TS ha resolt en cassació que una clàusula que fixa un interès de demora del 25% i que ha estat anul·lada per abusiva no pot ser substituïda en sentència per una que apliqui una taxa equivalent al triple de l’interès legal dels diners. L’efecte de la nul·litat és la supressió de la clàusula.

Tanmateix, això no treu que es continuï meritant l’interès remuneratori respecte del capital pendent fins a la devolució del préstec, doctrina aquesta que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va considerar ajustada a les exigències del Dret de la Unió Europea.