El Tribunal Constitucional declara nul el càlcul de la plusvàlua municipal

Ahir 26 d’octubre de 2021, mitjançant una nota de premsa, el Ple del Tribunal Constitucional va anunciar que ha declarat la  inconstitucionalitat i nul·litat de part de l’articulat del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, el qual regula la forma per a calcular la plusvàlua municipal.

  • La plusvàlua municipal, és l’impost que paguen els ciutadans als municipis per vendre, transmetre o cedir un immoble o finca. Concretament, grava el canvi de valor experimentat per un sòl urbà (no ha de ser un edifici) des del moment en què s’adquireix fins que es ven o es transmet.
  • L’impost es delegava a les administracions municipals, per la qual cosa eren els Ajuntaments els encarregats de gestionar-lo.

Mitjançant aquesta sentència, el Tribunal Constitucional ha declarat nul el mètode objectiu per determinar la base imposable d’aquest impost.

La sentència considera que part de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que fa referència al càlcul de la base imposable, és inconstitucionals i nul, ja que establia un mètode objectiu de determinació de l’impost que es quantificava sempre que existia un augment del valor dels terrenys durant el període impositiu (amb independència si havia existit o no aquest increment i de la quantia).

  • A la pràctica, suposava que fins i tot si l’immoble es venia a pèrdues, el contribuent havia de pagar.

La sentència encara no ha sigut publicada al Butlletí Oficial de l’Estat, motiu pel qual encara no és d’aplicació.

  • Un cop publicada, els Ajuntaments no podran liquidar el citat impost amb la metodologia que ha estat declarada nul·la.

Ara, està en mans del Govern, adaptar la norma jurídica a la decisió del Constitucional o eliminar de la Llei d’Hisendes Locals les referències a la Plusvàlua Municipal.

Finalment, el Tribunal Constitucional declara que NO hi haurà retroactivitat per a les liquidacions prèvies d’aquest impost.