El Suprem eleva Qüestió d’inconstitucionalitat sobre la regla objectiva de càlcul de la base imposable de la Plusvàlua

El Tribunal Suprem planteja la possible inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 107.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL) per la seva possible oposició a la prohibició de confiscatorietat de l’art. 31.1 CE, en aquells casos en els quals es genera plusvàlua en la venda d’un immoble, però el guany patrimonial obtingut és notablement inferior a l’import de la quota tributària derivada de la liquidació del tribut municipal.

Entén el TS que la regla objectiva de càlcul de la base imposable podria resultar contrària als principis de capacitat econòmica i de prohibició de confiscatorietat. Es qüestiona si l’aplicació de la regla objectiva de càlcul de la base imposable de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU – Plusvàlua) resulta compatible amb els principis de capacitat econòmica i interdicció de confiscatorietat (art. 31.1 CE), en els supòsits en què com a conseqüència de la venda de l’immoble s’ha generat una plusvàlua, però el guany patrimonial obtingut és notablement inferior a l’import de la quota tributària que deriva de la liquidació del IIVTNU.

S’empara també el dubte de constitucionalitat respecte a la liquidació de l’impost perquè d’estimar-se la norma com a inconstitucional la liquidació no podia efectuar-se en faltar els elements de determinació de la base imposable i, en conseqüència, en absència de previsió legal que estableixi la regla de càlcul de la base imposable de l’impost, no serà possible quantificar la quota tributària del IIVTNU