El Ple del TC declara inconstitucional la plusvàlua municipal (IIVTNU) quan la quota a pagar és major a l’increment realment obtingut pel contribuent.

El Tribunal Constitucional ha estimat per unanimitat la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada per l’Acte del Jutjat Contenciós-administratiu número 32 de Madrid i, en conseqüència, ha declarat que l’art. 107.4 del TRLHL és inconstitucional en els termes referits en la mateixa sentència.
El TC argumenta que si existeix un increment en la transmissió de l’immoble i la quota que surti a pagar pel IIVTNU és major a l’increment realment obtingut pel contribuent, s’està tributant per una renda inexistent, virtual o fictícia, i es produeix un excés de tributació contrari als principis constitucionals de capacitat econòmica i no confiscatorietat, vulnerant així l’art. 31.1 CE.

En el cas concret jutjat, el contribuent adquireix un habitatge en 2003 per un preu de 66.111,33 € que es transmet en 2017 per 70.355 €, per la qual cosa obté un guany de 4.343,67 €. Malgrat això, l’increment que calcula l’Ajuntament com a base de la plusvàlua municipal ascendeix a 17.800,2 €, per la qual cosa se li liquida un impost de 3.560,02 euros. S’aprecia que la quantitat a abonar suposa el 83,89% de la diferència entre el preu de compra i el de venda, tot això sense tenir en compte altres despeses necessàries i sense contemplar l’actualització de la inflació.

El Tribunal limita les situacions susceptibles de ser revisades exclusivament a aquelles que no hagin adquirit fermesa a la data de la seva publicació.