El lloguer d’habitatge puja el 8% a Barcelona, fins a 767 € al mes

El preu del lloguer mensual no recupera els màxims del 2008

 

El preu del lloguer d’habitatge a la ciutat de Barcelona ha pujat el 8,05% entre gener i juny del 2016, fins a 767 euros mensuals. Es tracta de l’augment semestral de nous contractes registrats més significatiu des del segon semestre del 2014, data en què es va iniciar la recuperació del preu dels lloguers. Aquesta xifra queda a certa distància dels màxims del lloguer generats per la bombolla immobiliària, quan la mitjana de lloguer va assolir els 813 euros al mes, d’acord amb l’informe sobre el mercat de lloguer de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.

Si bé tots els districtes han registrat un augment de preus en el primer i en el segon trimestre del 2016, per sobre la mitjana del 8,05% de creixement s’hi han situat els tres districtes més cars de la ciutat —Sarrià-Sant Gervasi, l’Eixample i les Corts— i també Sant Martí i Ciutat Vella.

Aquest fet comporta que la diferència de preus entre districtes se segueix ampliant, i actualment el lloguer mitjà de Sant Gervasi ja supera el doble que el de Nou Barris.

Freqüència de renda

La segmentació per intervals de renda mostra que més del 62% del total dels 19.407 nous contractes signats s’ha situat per sota els 767 euros mensuals de mitjana de la ciutat. L’interval de preus amb més volum de contractació va ser el d’arrendaments mensuals entre els 600 i 750 euros, que representen el 27% del total. Coincideix també amb la franja amb més contractes registrats als districtes de Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí.

En canvi a Ciutat Vella, Horta-Guinardó i Nou Barris l’interval entre 450 i 600 euros al mes va ser el de més volum de contractació.

Preus per metre quadrat

En el primer semestre de l’any el preu per metre quadrat ha augmentat l’11,29% de mitjana a la ciutat, fins als 11,8 euros. Del total de nous contractes registrats prop del 60% se situen per sota aquesta mitjana.

És destacable en aquest semestre que mentre Sarrià-Sant Gervasi, les Corts i l’Eixample encapçalen el lloguer més elevat en valors absoluts, els districtes amb lloguers per metre quadrat més cars són Sarrià-Sant Gervasi seguit de Ciutat Vella, les Corts, Gràcia i l’Eixample (vegeu quadre adjunt).

És també interessant ressaltar una caiguda del 2,1% de la superfície mitjana dels habitatges amb nou contracte de lloguer, una dada que fins al primer trimestre del 2015 s’havia mantingut molt estable.

 

 

Finalment, i a diferència del 2015, durant el 2016 coexisteix un augment del volum de contractes i un augment dels preus, fet que posa de manifest que el desajust entre oferta i demanda s’està agreujant, ja que probablement la demanda creix més ràpidament del que ho pot fer l’oferta. Dels nous contractes del primer semestre del 2016 el 73% es van integrar en propietat horitzontal, mentre que la propietat vertical va aportat el 27% de nous contractes restant.

 

Font: Revista Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona