El govern espanyol porta al TC el Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya

“Segons l’executiu espanyol el Llibre VI contravé la doctrina del Tribunal Constitucional i envaeix les competències exclusives de l’estat espanyol sobre legislació civil.”

 

El Consell de Ministres va acordar el passat dia 19 de maig sol·licitar a l’executiu  la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra determinats articles del Llibre VI del Codi Civil de Catalunya, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 22 de febrer de 2017 (Llei 3/2017, de 15 de febrer).  La Llei, regula els aspectes de l’àmbit privat de les persones físiques i jurídiques que no es contemplaven en els altres Llibres de la Codificació catalana: les obligacions i els contractes.

L’aprovació d’aquest Llibre ha estat la culminació de 15 anys de treball des de la Comissió de Codificació de Catalunya, presidida pel Degà del Col·legi de Notaris i formada per juristes i experts acadèmics. El Text definitiu va ser avalat unànimement pel Consell de Garanties Estatutàries. El Llibre VI, a diferència del Codi Estatal, és un Codi Obert que s’ha fixat en els treballs de Dret Europeu més avançats.

Segons l’executiu espanyol el Llibre VI contravé la doctrina del Tribunal Constitucional i envaeix les competències exclusives de l’estat espanyol sobre legislació civil, entenent que les matèries que regula es troben dins de les competències exclusives de l’Estat sobre legislació civil, ja que les Comunitats Autònomes tant sols tenen dret al desenvolupament dels drets civils, forals o especial.

El Llibre VI regula matèries tant importants en el tràfic jurídic com els contractes de compravenda – contracte civil per excel·lència- i de permuta, el de cessió d’un solar a canvi una construcció futura. Desjudicialitza la necessària intervenció d’un jutge en els supòsits en que un dels hereus no accepta ni rebutja l’herència, fet aquest que paralitza l’acceptació de la resta dels cridats a l’herència. La intervenció d’un notari pot desencallar aquesta situació – interrogatiu in iure-. Incorpora així mateix en els contractes directives europees per a la protecció dels consumidors.  Per tant, d’aquest Codi Civil en depenen tant els testaments, com la compra d’un habitatge o un contracte de conreu, entre d’altres. La Llei entrarà en vigor  al mes de gener de 2018. Haurem d’esperar al resultat del Tribunal Constitucional.