El cotxe elèctric i la instal·lació dels punts de recàrrega

La proliferació dels cotxe elèctrics en aquests últims anys és evident, i que aquests cada cop més suposaran un percentatge més gran en el nostre parc de vehicles, també. Les polítiques de promoció i la major conscienciació dels consumidors que aquests cotxes contribueixen a la sostenibilitat del planeta ens condueixen a pensar en un futur on els cotxe elèctrics seran els protagonistes de les nostres carreteres.

L’ús d’un vehicle elèctric està supeditat a uns punts segurs de recàrrega. Pel moment, i davant la manca d’una xarxa suficient a peu de carrer, el cotxe elèctric requereix disposar d’un garatge dotat d’una presa de corrent per a carregar les bateries durant la nit.

Aquests punts de recàrrega des d’un punt de vista jurídic, i conforme el Codi Civil Català, poden instal·lar-se de dues maneres diferents, inclús si l’actuació suposa la modificació del títol de constitució i dels estatuts:

  1. Des de la Comunitat de Propietaris: mitjançant acord en Junta per majoria simple dels propietaris que han participat a cada votació, que ha de presentar, alhora, la majoria simple del total de les quotes de participació; sent el cost en aquest supòsit per a la Comunitat.
  2. Des d’un propietari individual, i per a la instal·lació d’un punt de recàrrega individual: mitjançant la remissió a la presidència o a l’administració de projecte tècnic amb trenta dies d’antelació a l’inici de l’obra i la certificació tècnica corresponent un cop finalitzada la instal·lació. Dins d’aquest termini la Comunitat pot proposar una alternativa raonable i més adequada als seus interessos generals. Si la instal·lació alternativa no es fa efectiva en el termini de dos mesos, el propietari interessat pot executar la instal·lació que havia projectat inicialment; essent en aquest cas el cost suportat pel propietari individual.

Per tant, el legislador català amb la seva reforma Llei 5/2015 de 13 de maig, davant la novetat de la implantació d’aquests vehicles, disciplina el tràmit d’instal·lació en quant a la mecànica de la sol·licitud a seguir i els documents a aportar a la petició, podent la Comunitat proposar una fórmula alternativa si als interessos de la Comunitat li convé, encara que corri a compte de la Comunitat la instal·lació, pel que disposa d’un termini de dos mesos.