El Consell de Garanties veu inconstitucional bona part del Decret llei sobre el preu del lloguer

El Consell de Garanties Estatutàries en el seu Dictàmen 4/2019, de 17 de juny, sobre el Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora, ha considerat que alguns articles no tenen empara en l’Estatut i vulneren articles de la Constitució.

En concret, ha considerat que sí que estan emparats i no vulneren la Constitució els articles del 2 al 5 (Declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens), la disposició derogatòria i la disposició final del decret, que es refereixen a competències de l’Estat sobre bases d’obligacions contractuals.

El Consell ha adoptat per unanimitat la conclusió que la lletra ‘a’ de l’article 1 (referit a l’objecte del Decret de regular les rendes dels contractes de lloguer) i els articles del 6 al 14 (Règim de contenció de rendes), la disposició addicional tercera (Règim de lloguer d’habitatges de major superfície) i les disposicions transitòries primera (Règim dels contractes vigents) i segona (Règim dels habitatges d’obra nova o rehabilitats destinats a lloguer) del decret no estan emparats en l’Estatut i vulneren la Constitució quant a la competència de l’Estat sobre les bases de les obligacions contractuals.

També al·lega temes de competències en un incís de la disposició addicional primera del decret llei, mentre que troba que la Generalitat no disposa de competències en el règim de contenció de rendes, en analitzar la disposició addicional segona del decret.

El Consell ha acordat que també està fora de l’empara de l’Estatut i vulnera la Constitució la disposició final tercera del decret, relativa a la competència de l’Estat sobre les bases de les obligacions contractuals

Per veure el text íntegre:

https://www.cge.cat/admin/uploads/docs/20190618103019-1.pdf