Efecte de la llei de contenció de rendes al mercat de lloguer de Barcelona

Les sentències del Tribunal Constitucional sobre la Llei 11/2020 de Contenció de Rendes, sentència 37/2022 causa del recurs presentat pel grup parlamentari partit popular i sentència de 5 d’abril/2022 causa del recurs del president del Govern, obliguen a una avaluació de quins han estat els efectes al mercat d’habitatge de lloguer de la legislació del Parlament de Catalunya que va entrar en vigor el 22 de setembre de 2020 i ha estat en vigor fins al 10 de març de 2022.

Els estudis de mercat de Barcelona ciutat i de Catalunya sobre la base de l’estadística de fiances mostren una reducció dels lloguers continuació de la tendència a la baixa iniciada el 2019. No obstant això, no permeten arribar a una clara conclusió sobre si la reducció és conseqüència de la Llei 11/2020 o de la caiguda brusca de l’activitat econòmica a Catalunya i a tot Espanya conseqüència de la COVID-19.

L’anàlisi del comportament dels lloguers en altres situacions de crisi de l’economia espanyola i l’anàlisi comparativa del comportament de preus i oferta a les quatre principals ciutats espanyoles en el període de gener 2015 a març 2022, aporta informació sobre els efectes de la Llei 11 /2020 de contenció de rendes a Catalunya, en els 18 mesos que ha estat vigent.

 

Contingut de l’informe